Bł. Jan Paweł II Ecclesia de Eucharistia 61

Bł. JAN PAWEŁ II ECCLESIA DE EUCHARISTIA 61 "Poświęcając Eucharystii całą uwagę, na jaką zasługuje, oraz dokładając wszelkich starań, aby nie umniejszyć jakiegokolwiek jej wymiaru czy wymogu, stajemy się rzeczywiście świadomi wielkości tego daru. Zaprasza nas do tego nieprzerwana tradycja, która od pierwszych wieków dopatrywała się we wspólnocie chrześcijańskiej strażnika opiekującego się tym «skarbem». Kościół, powodowany miłością, troszczy się o przekazywanie kolejnym pokoleniom chrześcijan wiary i nauki o Tajemnicy eucharystycznej, tak aby nie została zagubiona choćby najmniejsza jej cząstka. Nie ma niebezpieczeństwa przesady w trosce o tę tajemnicę, gdyż «w tym Sakramencie zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia»"

środa, 14 marca 2012

Czy szatan zna nasze myśli?

   Codzienny wysiłek podążania za Jezusem oczywiście w sposób naturalny zawiera w sobie walkę przeciwko szatanowi i jego złym mocom. Szatan nie chce by naśladowca Jezusa żył w pokoju i harmonii. On deklaruje się jako bóg i pan ziemi. Jego celem jest niszczenie naśladowców Pana przez odwodzenie ich od Niego.
   Mimo iż szatan atakuje naśladowców Jezusa na różne sposoby, chrześcijanin musi zawsze pamiętać, że "ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani potęgi, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym" (Rz 8, 38-39).

Jedyną rzeczą, jaką szatan może zrobić w stosunku do wiernych Bogu ludzi, to natrętnie utrudniać im życie. Usiłuje on zwieść, wciągnąć w sidła, zniewolić, odwieść ludzi od Boga, lub też sprawić, że będą nieczystymi, mimo że zostali ochrzczeni (wszyscy ludzie zostali wezwani do bycia ludem Bożym). Podstawową taktyką szatana jest atakowanie naszych umysłów. Chce nas zwieść, bo "Prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa" (J 8, 44). Gdy osoba usłyszy SŁOWO BOŻE, "zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich" (Mk 5, 15).

   Naśladowcy Jezusa muszą być bardzo czujni, ponieważ "Duch otwarcie mówi, że w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku demonom zwodniczym i ku naukom demonów" (1 Tm 4, 1). By wytrzymać ataki szatana skierowane przeciwko umysłowi, musimy umacniać się Słowem Bożym!! Szatan nie tylko atakuje nasze myśli, ale również nasze fizyczne ciało (Łk 13,10-13). Duchy nieczyste mają moc wpływania na nasze zmysły i zdolności fizyczne. W Mt 12, 22-23 Jezus uzdrawia człowieka opętanego przez wyrzucenie z niego ducha, który go opanował. W Ewangelii Marka człowiek przyprowadza swojego syna do Jezusa, ponieważ chłopiec był opanowany przez ducha niemego. W tej samej Ewangelii Syrofenicjanka przypisuje chorobę swojej córeczki złemu duchowi.
   Św. Paweł wskazuje, że duchy nieczyste mogą niepokoić każdego, nawet członka czy przywódcę Kościoła (2 Kor 12, 7-9). Mimo że Bóg zezwolił na to, by moc Najwyższego została objawiona. Gdy zapytano Jezusa, czy przypadku ślepego od urodzenia winny jest ślepiec czy jego rodzice, Jezus odrzekł: "Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby na nim objawiły się sprawy Boże" (J 9, 3). Tak może być również z nami. Szatan i jego nieczyste duchy wykorzystają każdy z możliwych środków, by tylko móc nas oddzielić od Boga. Mimo że szatan posiada anielski instynkt, nie jest wszechmocny i wszechwiedzący. Nie zna wszystkich naszych myśli. Jeden tylko jest wszechpotężny i wszechwiedzący - nasz Pan Jezus Chrystus. Dni szatana są policzone. On żyje na pożyczonym czasie. Jezus pokonał go raz na zawsze. Daje swojemu ludowi władzę nad mocami nieczystymi. Pamiętajmy, że duchy nieczyste były poddane siedemdziesięciu dwóm uczniom. Były poddane św. Pawłowi i pierwszym chrześcijanom, a obecnie również naśladowcom Pana. By móc korzystać z tej mocy z mądrością i miłością, chrześcijanie muszą wzrastać w swoim życiu duchowym, co wiąże się z udziałem w życiu sakramentalnym Kościoła, codzienną modlitwą i czytaniem Pisma Świętego. Przez Słowo Boże zostaną pouczeni, w jaki sposób Pan radził sobie z duchami nieczystymi i ich działaniem oraz w jaki sposób korzystać w walce z nimi z władzy Jezusa Nazarejczyka.
   Mimo że został pokonany, szatan usiłuje nam pokazać, że jest silny. I chociaż będzie się opierał, nawet on musi przyznać, że na imię Jezusa zgiąć będzie się musiało "każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale BOGA OJCA" (Flp 2, 10-11).
   Chrześcijanie są kimś więcej niż zwycięzcami dzięki przelanej krwi Baranka. Wojny pomiędzy narodami wskazują, że mimo wygrania takiej czy innej bitwy walka partyzancka będzie trwała. Na tym polega współczesne działanie szatana- wojna partyzancka przeciwko chrześcijanom. Aby całkowicie usunąć wroga z kraju, należy położyć kres walkom partyzanckim i wszelkim ośrodkom oporu - Lud Boży został wezwany do oczyszczenia świata z takich miejsc oporu, z jego sideł i kłamstw. Bóg będzie w tym konflikcie ochraniał nieświadomych chrześcijan. Ale oczekuje On od nas, abyśmy zaczęli korzystać z naszych umysłów do odkrycia zasadzek szatana. Bóg pragnie by chrześcijanie byli oświeceni - by stali się ludem znającym Go i Jego Słowo!