Bł. Jan Paweł II Ecclesia de Eucharistia 61

Bł. JAN PAWEŁ II ECCLESIA DE EUCHARISTIA 61 "Poświęcając Eucharystii całą uwagę, na jaką zasługuje, oraz dokładając wszelkich starań, aby nie umniejszyć jakiegokolwiek jej wymiaru czy wymogu, stajemy się rzeczywiście świadomi wielkości tego daru. Zaprasza nas do tego nieprzerwana tradycja, która od pierwszych wieków dopatrywała się we wspólnocie chrześcijańskiej strażnika opiekującego się tym «skarbem». Kościół, powodowany miłością, troszczy się o przekazywanie kolejnym pokoleniom chrześcijan wiary i nauki o Tajemnicy eucharystycznej, tak aby nie została zagubiona choćby najmniejsza jej cząstka. Nie ma niebezpieczeństwa przesady w trosce o tę tajemnicę, gdyż «w tym Sakramencie zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia»"

sobota, 3 marca 2012

Do Najświętszego Sakramentu - na kolanach


Do Najświętszego Sakramentu idzie się na kolanach"
Wielki obrońca czci do Najświętszego Sakramentu śp.o. Mirosław Drozdek,kustosz Sanktuarium Fatimskiego w Zakopanem powiedział: Wiele pokoleń ukazuje,że do Najświętszego Sakramentu idzie się na kolanach i trwa się na kolanach.Orędzia fatimskie,zwłaszcza trzykrotne zjawienie się Anioła Eucharystii ,odkrywają tajemnicę Boga.
Anioł Eucharystii z Fatimy uczył dzieci,jak należy czcić Najświętszy Sakrament,aby wynagrodzić za wszystkie grzechy,zniewagi wobec Eucharystii.Anioł pochylił głowę do ziemi i tak samo kazał uczynić dzieciom i wielokrotnie powtarzał modlitwę,która z Nieba została przekazana Kościołowi.

Wiadomo dzisiaj,że fatimskie dzieci trwały na kolanach przed Najświętszym Sakramentem każdego dnia przez wiele godzin.One nie miały wątpliwości,jaką postawę należy prezentować i co robić! One,pouczone przez Anioła,nie miały żadnej wątpliwości.
Z postawą Anioła współbrzmią idealnie słowa Ojca Świętego Benedykta XVI,jeszcze jako kardynała,mówiącego jaką postawę winniśmy zawsze przyjmować wobec Najświętszego Sakramentu,a szczególnie ,gdy przyjmujemy Komunię Świętą:
Być może zatem postawa klęcząca jest rzeczywiście czymś obcym dla kultury nowoczesnej skoro jest ona kulturą,która oddaliła się od wiary i wiary już nie zna,podczas gdy upadnięcie na kolana w wierze jest prawdziwym i płynącym z wnętrza,koniecznym gestem.Kto uczy się wierzyć,ten uczy się także klękać,a wiara lub liturgia,które zarzuciłyby modlitewne klęczenie,byłyby wewnętrznie skażone.Tam gdzie owa postawa zanikła,tam ponownie trzeba się nauczyć klękać,abyśmy modląc się,pozostawali we wspólnocie Apostołów i męczenników całego kosmosu,w jedności z samym Jezusem Chrystusem.(…)Zwyczaj klękania nie pochodzi z jakiejś bliżej nieokreślonej kultury-pochodzi z Biblii i biblijnego spotkania Boga…”
Kongregacja Kultu Bożego w osobie arcybiskupa JE Malcolma Ranjithema i inni dostojnicy watykańscy w odpowiedzi na pytania dlaczego papież Benedykt XVI podaje Komunię Święta wyłącznie na klęcząco i do ust odpowiedzieli,że jest to normą ciągle obowiązującą w Kościele i że taka forma udzielania Komunii Świętej „jaśniej wyraża prawdę o realnej obecności Chrystusa w sakramencie ołtarza,pogłębia pobożność i poczucie świętości tajemnicy.
Stąd trudno się dziwić,że Ojciec Święty Benedykt XVI mówi do każdego z nas:”Proszę wszystkich o odważne okazywanie swej wiary w rzeczywistą obecność Pana w Eucharystii”