Bł. Jan Paweł II Ecclesia de Eucharistia 61

Bł. JAN PAWEŁ II ECCLESIA DE EUCHARISTIA 61 "Poświęcając Eucharystii całą uwagę, na jaką zasługuje, oraz dokładając wszelkich starań, aby nie umniejszyć jakiegokolwiek jej wymiaru czy wymogu, stajemy się rzeczywiście świadomi wielkości tego daru. Zaprasza nas do tego nieprzerwana tradycja, która od pierwszych wieków dopatrywała się we wspólnocie chrześcijańskiej strażnika opiekującego się tym «skarbem». Kościół, powodowany miłością, troszczy się o przekazywanie kolejnym pokoleniom chrześcijan wiary i nauki o Tajemnicy eucharystycznej, tak aby nie została zagubiona choćby najmniejsza jej cząstka. Nie ma niebezpieczeństwa przesady w trosce o tę tajemnicę, gdyż «w tym Sakramencie zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia»"

piątek, 16 marca 2012

Szatan - wróg Boga i człowieka

Szatan jest bytem anielskim, stworzonym przez Boga jako z natury dobry, podobnie jak inni aniołowie. Aniołowie są duchami, ale nie demonicznymi, są całkowicie oddani Bogu i wypełniają Jego wolę. Niektórzy z nich są posłańcami do ludzi jak np. Anioł Gabriel , posłany do Panny Maryi, Archanioł Rafał posłany by pomóc Tobiaszowi, niektórzy posługują samemu Bogu, każdy człowiek ma Anioła Stróża. Aniołowie pomagają ludziom, ale nie chcą zawładnąć nimi.
Tymczasem szatan i inne duchy demoniczne działają zupełnie inaczej. Szatan przez pychę, zazdrość, brak miłości i posłuszeństwa oraz bunt względem Boga, a więc na skutek upadku, został wygnany na zawsze z nieba wraz z innymi aniołami, które się do niego przyłączyły. Pragnie on, podobnie jak inne duchy demoniczne, zamieszkać w jakimś ciele ludzkim czy zwierzęcym i wziąć je w posiadanie.
_________________

W ostatnim okresie istnienie szatana jest nieraz kwestionowane przez teologów i inne osoby. Uważają oni, że zło na świecie jest wyłącznie wynikiem ludzkiego grzechu, a szatan jest jedynie uosobieniem ludzkiego zła. Tymczasem są dowody na istnienie szatan jako istoty, potwierdzone również przez psychologów. W swojej praktyce spotykają się oni ze złem, którego przyczyn nie da się wytłumaczyć w sposób naukowy, a zło to przybiera horrendalne formy. Są to przypadki zarówno dotyczące poszczególnych ludzi, jak też całych systemów politycznych np. nazizmu.
Szatan deklaruje się jako bóg i pan ziemi. Jego celem jest niszczenie naśladowców Pana przez odwodzenie ich od Niego. Jest on kłamcą i ojcem kłamstwa, działa atakując nasze umysły ale również i ciało. Naśladowcy Jezusa muszą być bardzo czujni, gdyż w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, skłaniając się ku zwodniczym naukom demonów.
W Piśmie Świętym mamy różne przykłady atakowania ludzi przez złe duchy. Z zachowania demonów podczas wypędzania ich przez Jezusa z ciał ludzi opętanych wynika, że duchy demoniczne posiadają emocje, umieją mówić, posiadają wiedzę oraz potrafią wpływać na nasze zmysły i normalne fizyczne zdolności. Gdy duch nieczysty jest wyrzucony z człowieka, to będzie się starać do niego powrócić, jeśli nie uda im się związać z kimś innym.
Duchy nieczyste mogą niepokoić każdego, ale wiernym wyznawcom Jezusa nie są w stanie uczynić nic poza natrętnym utrudnianiem im życia.
Wiara w istnienie diabła i złych duchów była wyznawana już przez Żydów w czasach biblijnych, kiedy to wszelki kontakt z siłami demonicznymi był zabroniony i uznawany za bałwochwalstwo. Lud Boży miał obowiązek oddawać cześć wyłącznie jedynemu i prawdziwemu Bogu.
W Nowym Testamencie otrzymujemy jaśniejsze zrozumienie roli szatana w zamiarach Bożych. Posługa ziemska Jezusa ukazuje, że Bóg Człowiek przyszedł na świat, by wyzwolić nas z grzechów i sideł szatańskich, by ujawnić szatana i zniszczyć jego moc.
Jak wynika z Pisma Św., Jezus poprzez chrzest zjednoczył się z grzeszną ludzkością, następnie doszło do zwycięskiej konfrontacji Jego z szatanem, po czym pierwszym objawieniem mocy Jezusa było wyrzucenie złego ducha. Jezus w Ewangelii wielokrotnie wyrzucał złe duchy przynosząc danej osobie wolność i uzdrowienie.
Kościół katolicki w każdym wieku wierzył w istnienie demonów kierowanych przez mocny byt osobowy - szatana. Integralną częścią działalności Kościoła jest modlitwa o uzdrowienie i wyzwolenie od złych duchów. Papież Paweł VI podczas audiencji generalnej 15 XI 1972 r. stwierdził między innymi: "...Jedną z największych potrzeb współczesnego Kościoła jest obrona przeciw złu, które nazywamy diabłem... Zło to nie tylko brak czegoś, ale aktywna siła, żywy duchowy byt, który jest zdeprawowany i deprawuje innych... On jest złym, sprytnym uwodzicielem, który wie w jaki sposób może dotrzeć do nas przez nasze zmysły, wyobraźnię, przez utopijną logikę, czy też przez nieuporządkowane kontakty społeczne, czy przez naszą działalność...."
Chrześcijanie aby móc walczyć z szatanem i korzystać z mocy Bożej muszą wzrastać w swoim życiu duchowym, korzystać z sakramentów Kościoła, modlić się, czytać Pismo Święte. Każdy kto podąża za Jezusem ma moc niszczenia demonów w Imię Jezusa.

Kilka wypowiedzi Sługi Bożego Jana Pawła II: "Walka z szatanem, tak charakterystyczna dla Archanioła Michała, jest ciągle aktualna, gdyż szatan ciągle żyje i działa wśród ludzi. Istniejące w świecie zło, nieład, jaki widzimy w społeczeństwie, zagubienie człowieka, wewnętrzne rozdarcie, którego jest on ofiarą, są nie tylko następstwem grzechu pierworodnego, lecz także skutkiem deprawującego i mrocznego działania szatana, który w sposób podstępny zagraża moralnej równowadze człowieka, a którego św. Paweł nie waha sie nazwać "bogiem tego świata" (2Kor 4,4), gdyż jest on przebiegłym kusicielem, bowiem potrafi wpływać na nasze postępowanie, aby uczynić je szkodliwym, choć pozornie zgodnym z naszymi zamiarami. Dlatego Apostoł Narodów przestrzega chrześcijan przed zasadzkami diabła i jego niezliczonymi pomocnikami, wzywając mieszkańców Efezu: "Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich" (Ef 6,11-12) Jan Paweł II Monte sant'Angelo, Włochy 24 V 1987 "Kościół, doświadczony nauczyciel ludzkości i świętości, podsuwa nam dawne i wciąż nowe narzędzia codziennej walki z podszeptami złego: są nimi modlitwa, sakramenty, pokuta, uważne słuchanie słowa Bożego, czujność i post." 17 II 2002 — Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" "W głębi serca każdego człowieka rozbrzmiewa głos Boga i podstępny głos złego. Ten ostatni usiłuje zwieść człowieka, roztaczając przed nim perspektywę fałszywych dóbr, aby oddalić go od prawdziwego dobra, które polega właśnie na wypełnieniu woli Bożej. Jednak pokorna i ufna modlitwa, umocniona przez post, pozwala przejść nawet najtrudniejsze próby i daje odwagę potrzebną, by zło zwyciężać dobrem." 9 III 2003 — Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”