Bł. Jan Paweł II Ecclesia de Eucharistia 61

Bł. JAN PAWEŁ II ECCLESIA DE EUCHARISTIA 61 "Poświęcając Eucharystii całą uwagę, na jaką zasługuje, oraz dokładając wszelkich starań, aby nie umniejszyć jakiegokolwiek jej wymiaru czy wymogu, stajemy się rzeczywiście świadomi wielkości tego daru. Zaprasza nas do tego nieprzerwana tradycja, która od pierwszych wieków dopatrywała się we wspólnocie chrześcijańskiej strażnika opiekującego się tym «skarbem». Kościół, powodowany miłością, troszczy się o przekazywanie kolejnym pokoleniom chrześcijan wiary i nauki o Tajemnicy eucharystycznej, tak aby nie została zagubiona choćby najmniejsza jej cząstka. Nie ma niebezpieczeństwa przesady w trosce o tę tajemnicę, gdyż «w tym Sakramencie zawiera się cała tajemnica naszego zbawienia»"

czwartek, 9 lutego 2012

O braku szacunku do Eucharystii

Jeżeli nie trzeba klękać przed Panem Jezusem w Komunii Św. to jakiekolwiek klękanie jest absurdem!!!

Niebezpieczna Komunia Święta na rękę!
Twierdzenie, że nie ma różnicy , czy przyjmujemy Komunię Świętą na stojąco, czy do ręki FAŁSZUJE pełną prawdę o Wszechogarniającym Majestacie Boga Wszechmogącego oraz o grzesznym człowieku. Przed nieskończoną Świętością Stwórcy Aniołowie, Archaniołowie i cała rzesza Świętych w Niebie na twarz padają. A katolicy po 20 wiekach klękania NAGLE WPADLI NA POMYSŁ , że podczas przyjmowania Komunii Św. powinni stać lub przyjmować Jezusa Eucharystycznego na rękę! Jest to wypowiedz całkiem heretycka, tzn. niezgodna z Magisterium Kościoła, Bożym Objawieniem i Święta Tradycją., czyli trzema podstawowymi filarami Kościoła Katolickiego.

W IV wieku wysoko wykształcony teolog aleksandryjski Ariusz chcąc odizolować się od Kościoła Katolickiego wprowadził Komunię Świętą na stojąco i do ręki. Pociągnął on za sobą 90% duchownych. Sprzeciwił się temu prosty lud. Była to tzw. Herezja ariańska. W ten sposób Ariusz chciał podkreślić, że Komunia Św. jest symbolem i znakiem jedności chrześcijan. Chciał udowodnić swój brak wiary wobec Chrystusa w Eucharystii.

DLA WYRAŻENIA ODMIENNOŚCI WIARY WPROWADZONO NOWĄ FORMĘ W LITURGII

Ponownie Komunię Św. na stojąco i do ręki wprowadzili reformatorzy protestanccy, głównie w tym celu, aby ponowne ZAPRZECZYĆ katolickim dogmatom na temat kapłaństwa i rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii. A więc Marcin Luter, Ariusz nie pozostawiają cienia wątpliwości że:
ZMIANA TREŚCI WIARY POWODUJE ZMIANĘ OBRZĘDÓW. NIKT PRZY ZDROWYCH ZMYSŁACH NIE BĘDZIE KLĘCZAŁ PRZED ZWYKŁYM CHLEBEM, KTÓRY NIE JEST JUŻ CHRYSTUSEM, ALE SYMBOLEM I NORMALNYM POKARMEM.

W 1521 Papież Leon X wykluczył Marcina Lutra ze wspólnoty wierzących ( ekskomunika ) w ten sposób rozpoczął się nowy okres w dziejach chrześcijaństwa – powstanie nowego protestanckiego kościoła. W późniejszym okresie Kościół Katolicki w osobie Papieża Pawła III ( 1536-1549) zwołał zgromadzenie wszystkich biskupów do Trydentu. Obrady odbywały się z przerwami 18 lat ( 1545-1563). Sobór zdecydował, że jedynym źródłem Objawienia Bożego jest Pismo Święte i Tradycja. Ojcowie Soboru między innymi potwierdzili Boże pochodzenie instytucji Kapłaństwa i RZECZYWISTĄ OBECNOŚĆ CHRYSTUSA W EUCHARYSTII.

KOMUNIA ŚW. NA RĘKĘ RODZI POUFAŁOŚĆ ZE STWÓRCĄ – A W KOŃCU RODZI POGARDĘ I LEKCEWAŻENIE NAJWYŻSZEJ ŚWIĘTOŚCI KOŚCIOŁA KATOLCKIEGO!

Ojciec Św. Jan Paweł II w encyklice „Veritatis Splendor” (nn.4), zwracając się do wszystkich biskupów i teologów, nawiązał do podważania przez wielu z nich fundamentalnych prawd wiary wewnątrz Kościoła: „Istnieje rozdźwięk między tradycyjnym nauczaniem Kościoła Świętego, a pewnymi poglądami teologicznymi rozpowszechnionymi także w seminariach i na Wydziałach Teologicznych, na temat zagadnień o ogromnym znaczeniu Kościoła Świętego i dla zgodnego z wiarą życia chrześcijan, a także dla relacji międzyludzkich.” Papież w tej encyklice przedstawia obecną sytuację wewnątrz Kościoła w kontekście podważania i fałszowania jego doktryny „jako prawdziwy kryzys”.

Komunia na rękę w wydaniu "polskim"
Wcześniej przestrzegając przed fałszywymi pasterzami, Ojciec Św. skierował w dniu 12.10.1992 słowa przestrogi do biskupów, kardynałów i kapłanów w czasie IV Konferencji Ogólnej Episkopatów Ameryki Łacińskiej: „Nowość ewangelizacji nie wpływa na treść orędzia ewangelicznego, która pozostaje niezmienna, ponieważ Chrystus jest <<ten sam wczoraj, dziś i na wieki>>(Hbr.13,osiem), dlatego Ewangelię trzeba głosić wiernie i bez zniekształceń, tak jak została zachowana i przekazana przez Tradycję Kościoła Świętego, a bodźcem do nowej ewangelizacji nie może być chęć przypodobania się ludziom i zabiegania o ich względy”.
Na zachodzie wiele Episkopatów wprowadziło całkowicie heretyckie katechizmy, w których zostały podważone wszelkie dogmaty wiary np.: Adam i Ewa SA to symbole ludzkości i w rzeczywistości nigdy nie istnieli. W świetle takiej błędnej tezy, że nie było grzechu pierworodnego, ofiara Jezusa Chrystusa na Krzyżu nie ma żadnego sensu ani uzasadnienia. Na Zachodzie wiara upadła w 95%. Tam Kościoły świecą pustkami. A jeśli już ludzie wchodzą do kościołów, to w przeważającej części, tylko po to aby je zwiedzać.

Główna przyczyna Komunii Św. na stojąco, do ręki i rozdawanej przez świeckich tzw."szafarzy" bierze się z błędnej tezy tj.
WYKLUCZA SIĘ OFIARNY CHARAKTER MSZY ŚW.OBRAZ BOGA WSZECHMOGĄCEGO JEST WYPACZONY! JEST TO BÓG ABSTRAKCYJNY! NIE WIERZY SIĘ W PRAWDZIWĄ OBECNOŚĆ CHRYSTUSA W EUCHARYSTII!

A jeśli mówią że wierzą, to ta wiara jest bardzo powierzchowna. Jeśli Kapłani uważają, że można przyjmować Komunię Św. na stojąco lub do ręki, wtedy CAŁKOWICIE WYPACZAJĄ OBRAZ BOŻY, FAŁSZUJĄ BOŻE OBJAWIENIE ORAZ TOTALNIE LEKCEWAŻĄ ŚWIĘTĄ TRADYCJĘ!!!

Klęczeć przed Bogiem ( Komunia Św. ) to jest postawić się w prawdzie , że człowiek jest prochem przed Jego Majestatem, przed Jego Świętością.
Pan Jezus powiedział Św. Faustynie: „ Jestem Święty po trzykroć i brzydzę się najmniejszym grzechem. Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech. Ale kiedy żałuje, to nie ma granicy dla Mojej hojności, jaką mam ku niej. Miłosierdzie Moje ogarnia ją i usprawiedliwia.”(VI-1728)

Jeśli w kościele , gdzie Najświętszy Sakrament są organizowane różne koncerty, w czasie których ludzie klaszczą, skaczą, bujają się, przytupują w rytm perkusyjnej głośnej muzyki, jest to BLUŻNIERSTWO RZUCONE BOGE W TWARZ!Czy np. możemy sobie pozwolic na niestosowne zachowanie się wobec jakiegos Biskupa?

TAM GDZIE NIE MA KLĘKANIA, TAM KOŃCZY SIĘ WIARA KATOLICKA A ZACZYNA SIĘ WIARA PROTESTANCKA!!!

Ojciec Św. Jan Paweł II nigdy nie wydał żadnego dokumentu, który by mówił, że można przyjmować Komunię Św. na stojąco czy do ręki. Gdyby to uczynił , podważyłby dogmat nieomylności Papieży w sprawach wiary. To co Papieże uchwalili na przełomie dwóch tysięcy lat obowiązuje niezmiennie do końca świata. Papież Pius XII w Encyklice „ Mediator Dei” powiedział, że żaden kapłan czy duchowny nie ma prawa nic zmieniać na własną rękę w kulcie Eucharystii..
Jan Paweł II NIE MÓGŁ SIĘ SPRZECIWIĆ KARDYNAŁOM , BISKUPOM I KAPŁANOM, którzy domagali się od niego Komunii Św. najpierw na stojąco, potem na rękę i rozdzielania przez świeckich. OJCEC ŚWIĘTY BYŁ BEZSILNY WOBEC DUCHOWIEŃSTWA!

Przed Najświętszym Sakramentem lub na czas Podniesienia, Kościół nakazuje wiernym klękać. Natomiast na czas przyjmowania Komunii Św. Kapłan nakazuje ludziom stać, mówiąc jeszcze, że się jest nieposłusznym Kościołowi!!! Co za przewrotność?!. Ojciec Święty nigdy nie sprzeciwił się Kardynałom , Biskupom, bo wyrządziłby Kościołowi wielką krzywdę. Byłaby ogólna kompromitacja duchowieństwa i oczywiście schizma. Schizma właściwie już jest. Papież z tego powodu bardzo cierpiał.
SYUACJA W KOŚCIELE BYŁA I JEST TAKA SAMA, JAK BYŁA TWARZ PAPIEŻA
Była niesamowicie cierpiąca. Był to obraz bolejącej Matki Najświętszej, podtrzymującej zdjętego z Krzyża Chrystusa Pana – Mistyczne Ciało Chrystusa tj. Kościół.
SĄ TO RZECZY PRZERAŻAJĄCE I STRASZNE!!!

NIE BÓJ SIĘ KLĘKAĆ PRZED KAPŁANEM stojącym na stopniu Ołtarza, który wymusza Komunię Św. na stojąco. NIE BÓJ SIĘ! Jeśli pojmiesz to sercem, to wdzięczności będzie ci za mało; aby podziękować Bogu za łascę BOJAŹNI BOŻEJ !
Jest to niewątpliwie dopust Boży i wielka apokaliptyczna i oczyszczająca próba dla Kościoła, dawno zresztą zapowiedziana .